ติดต่อเรา

◙ สำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสกลนคร

◙ เลขที่ 222 ถนนสกลทวาปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

◙ โทร 0 43271 3644  โทรสาร 0 4271 3644 ต่อ 105

◙ Email : sakonnakhon@otep.mail.go.th

Facebook-create