การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กฐิน 2559 copy

◙ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ไปถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

◙ ในการนี้ สำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาศึกษา ครู บุคคากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้ากฐินพระราชทานคร้งนี้ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถแสดงความจำนงร่วมทำบุญได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร จะได้รวบรวมนำเข้าสมทบถวายบำรุงวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ต่อไป