สกสค. จัดอบรมพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่

◙ สำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. จัดอบรมบุคลกรในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองรูปแบบการให้บริการ ทั้งด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ ตลอดจนรูปแบบการให้บริการที่มีคุณภาพ 

li8TvvjtXa_1507695781

m9olpNnjh0_1507695781