ชี้แจงกรณีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

► ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสพอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ มีมติช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศ และดำเนินการจัดสรรแก่ภูมิภาค ภูมิภาคละ 800,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้ประสพภัยที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการไม่สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง โดยเบื้องต้น สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ได้มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 109,000.- บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร  จำนวน 32 ราย 

ขอชี้แจง copy

002

003