ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

► ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559 ของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จังหวัดสกลนคร ลำดับที่ 61 ◙

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ-1

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ-2

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ-3