ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

► ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดให้มีการให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2560 (ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ) โดยในปี 2560 มี หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 ดังนี้ ◙ 

top-10-reasons-why-education-is-important-1-800x445

การให้ทุน 1

การให้ทุน 2

► แบบฟอร์มการขอรับทุน ◙ 

แบบฟอร์มขอรับทุน 1

แบบฟอร์มขอรับทุน 2

แบบฟอร์มขอรับทุน 3

แบบฟอร์มขอรับทุน 4

 —————————————————————————————–

► แบบฟอร์มการขอรับทุน สำหรับ ปริญญาเอก

แบบ ป.เอก 1

แบบ ป.เอก 2

แบบ ป.เอก 3

แบบ ป.เอก 4