สกสค. จังหวัดสกลนคร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

► เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดร.ประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม เพื่อรับทราบผลงานจังหวัดสกลนคร ตลอดจน นโยบายจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  โดยในครั้งนี้มีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนและบุคคลที่ทำสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัด

1

2