สกสค.จังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

◙ ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี การศึกษาเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่สมาชิกตลอดจนบุตรหลานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

002

001

003