สกสค. จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมผู้บริหาร เขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1

► ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1 โดยในการนี้ได้มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร โครงการต่างๆ ของสกสค.จังหวัดสกลนคร เพื่อทำความเข้าใจและตอบข้อสงสัยให้กับสมาชิก ◙

1-3 copy

1-4 copy

1-5 copy

1-6copy

1-7 copy

1-8 copy

1-9 copy