สกสค. จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค.

► ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 นางสุธีรา  พรหมพารักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนเข้ารวมประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การทำงาน นโยบาย ตลอดจนช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่ายภูพานทอง (สมาชิก ช.พ.ค. อำเภอภูพาน) และสำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร 

1

3

6

8