สกสค. วิจัยภาพลักษณ์องค์กร

► เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์  เป็นประธานการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กร สกสค. โดยเป็นการวิจัยเชิงลึกเพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยในการนี้ มีกลุ่มตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตอบแบบวิจัย เพื่อสร้างแนวทางนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางพัฒนางาน สกสค. ต่อไป

20170717_๑๗๐๗๒๓_0044

20170717_๑๗๐๗๒๓_0046

20170717_๑๗๐๗๒๓_0047

20170717_๑๗๐๗๒๓_0033

20170717_๑๗๐๗๒๓_0041

20170717_๑๗๐๗๒๓_0042