สกสค.สกลนคร ประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือน

► เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร.ประภัสร สุภาสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีการนำเสนองานโครงการต่างๆ  ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน สกสค. จังหวัดสกลนครต่อไป

001

002

003

004

005