สกสค.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือน

► เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ดร.ประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบปัญหา หารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทีี่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบงาน สกสค.จังหวัดสกลนครให้ดีขึ้น

001

002

003

004

005