สกสค.สกลนคร ร่วมประชุมเครือข่าย สกสค.

► เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมกับศูนย์อำนวยการครือข่ายอำเภอเต่างอย เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนภาระงานการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อให้สมาชิกได้รู้ถึงบทบาท และตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิของสมาชิก 

002

Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420

005

007