สกสค. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

► ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ได้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพสมาชิก เพื่อป้องกันปัญหาจากโรคต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพที่อาจเกิดกับสมาชิก สกสค.จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเบื้องต้นได้กำหนดให้จัดโครงการระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2560 – 27 กันยายน 2560 โดยรายละเอียดจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

► ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดโครงการดังกล่าวไปแล้ว โดยเริ่มจาก การเปิดโครงการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และออกพื้นที่เพื่อให้บริการในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

ข่าว7-11 สค.60_๑๗๐๘๐๙_0003