สำนักงาน สกสค.สกลนคร ประชุมสมาชิก สกสค

► ดร.ประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับชมรมเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดสกลนคร ประชุมเพื่อหารือพัฒนางาน สกสค.จังหวัดสกลนครให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสมาชิก สร้างความเข้าใจ และให้สมาชิกสามารถติดต่องานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามนโยบาย ONE STOP SERVICE

7

9